კონფიდენციალობის პოლიტიკა

შპს ნატურაფარმი უზრუნველყოფს ვებ-გვერდის www.weleda.ge; - მომხმარებლების კონფიდენციალურობის მაღალი ხარისხით დაცვას.
ველედა იღებს ვალდებულებას დაიცვას თქვენი პირადი სფერო. ის აცნობიერებს იმ ნდობას რომელსაც თქვენ მას უცხადებთ ამ ვებგვერდზე ინფორმაციის განთავსებით. ეს პოლიტიკა აღწერს თუ როგორ აგროვებს და იყენებს ის თქვებს მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას.
გთხოვთ,გაითვალისწინოთ, რომ ეს პოლიტიკა მართავს მხოლოდ ამ ვებგევერდზე www.weleda.ge შეგროვებულ ინფორმაციას და არ ვრცელდება ველედასთან დაკავშირებულ კომუნიკაციის სხვა საშუალებებზე.

როგორ აგროვებს და იყენებს ველედა ინფორმაციას

www.weleda.ge - ველედას საიტზე დასარეგისტრირებლად ,უნდა შეავსოთ სპეციალური ფორმა. 
ვებ-გვერდის მომხმარებელთა მონაცემი გროვდება და ინახება ვებსერვერზე 5 კვირამდე ვადით, ე.წ. ლოგების სახით. მიღებული ინფორმაცია არ გამოიყენება მომხმარებლის იდენტიფიკაციის მიზნებისთვის, მონაცემთა დამუშავება ხორციელდება მხოლოდ სტატისტიკური ანალიზისთვის, ასევე, შესაძლო ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების გამოვლენისა და  ვებ ადმინისტრირების მიზნებისთვის. ვებ-გვერდის მიერ დამუშავებული არცერთი მონაცემი არ გადაეცემა მესამე მხარეს.
ვებ-გვერდზე მომხმარებელთა სტუმრობისას, სერვერზე ფიქსირდება ვებ-გვერდზე შესვლის თარიღი და მეთოდი, ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართი, რეფერალი და დათვალიერებული რესურსის მისამართი.

ვებ-გვერდის ოპტიმიზაციის, ხარისხის გაუმჯობესებისა და ტექნიკური შეფასების მიზნით, ჩვენ ვიყენებთ Google Analytics-ის სერვისს. აღნიშნული სერვისი იძლევა სტატისტიკურ მონაცემებს მომხმარებლების მიერ ვებ-გვერდზე მოთხოვნილი ინფორმაციის (ძიების შინაარსი, ვებ-გვერდის ესა თუ ის განყოფილება და სხვა) შესახებ. მაგალითად, რომელი ქვეყნიდან/ქალაქიდან განხორციელდა ვებ-გვერდზე წვდომა, ვებ-გვერდზე სტუმრობის ხანგრძლივობა, გამოყენებული ოპერაციული სისტემა. ინფორმაცია მუშავდება მხოლოდ სტატისტიკური მიზნით და  ტექნიკურ დონეზე მომხმარებელთა იდენტიფიცირება შეუძლებელია.